يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
       

نام:   حسن
نام خانوادگی:   ریاحی

پست: مدیر جهاد كشاورزی شهرستان برخوار

شماره تلفن مستقیم مدير:45822840 -031

شماره تلفن مديريت:45822166 -031
فاكس:
 45829666

پست الكترونيك m.borkhar
@agri-borkhar.ir

آدرس پستی:دولت آباد -بلوار طالقانی.روبروی دانشگاه علوم قرآنی

Module Border Module Border
   

                 اهداف و شرح وظایف مدیر

 

1) بررسی و شناخت امكانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزی (زراعت ، باغبانی ، آب و خاك ، دام ، طيور و آبزيان و توسعه روستائی و منابع طبيعی ) در سطح شهرستان و مسائل و مشكلات فنی ، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها

2) تهيه و تدوين خط مشی ها ، اهداف ، برنامه ها و سياست های توسعه بخش كشاورزی ، توسعه و عمران روستاها در شهرستان در قالب سياست ها و برنامه های مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در شهرستان جهت تصويب 

3) بررسی ، تدوين و اجرای برنامه ها ، طرحها و دستورالعمل های مربوط به الگوی كشت محصولات كشاورزی و همچنين نظام دامداری ، دامپروری و منابع طبيعی شهرستان در قالب سياست های مصوب

4) تهيه ، تدوين و اجرای طرح های جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزی و دامی و كاهش ضايعات درسطح شهرستان بر اساس قوانين و مقررات مربوط

5) جمع آوری ، استخراج ، طبقه بندی ، پردازش ، نگهداری ، بهنگام سازی و انتشار آمار اطلاعات مربوط به بخش كشاورزی و توسعه و عمران روستايی شهرستان 

6) تهيه، اجرا و ارزشيابی طرح های تحقيقاتی استانی بر اساس سياستها و خط مشی های ابلاغی وزارت 

7) مطالعه ، بررسی ، نيازسنجی ، برنامه ريزی ، تهيه ، اجراء و ارزشيابی طرح ها ، برنامه ها و دوره های آموزشی و ترويجی ، فنی و حرفه ای و علمی و كاربردی مورد نياز توليدكنندگان ، بـهــره برداران ، مروجان و راهبران بخش كشاورزی در شهرستان در قالب سياست ها و برنامه های مصوب وزارت جهادكشاورزی 

8) ارائه نتايج پژوهش های انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران 

9) تهيه و اجرای طرحها و برنامه های مرتبط  با حفظ ، احياء ، گسترش ، حمايت و بهره برداری صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعی و دست كاشت در سطح شهرستان در چارچوب سياست ها و برنامه های مصوب 

10) مطالعه ، برنامه ريزی ، ‌تدوين و اجرای طرح های لازم در زمينه آبخيزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخيز شهرستان 

11) تهيه و اجرای طرح های تثبيت شن های روان و بيابان زدائی و جلوگيری از بيابان زايی 

12) تهيه ، تدوين و اجرای طرح های جنگل كاری ، جنگلداری ، مرتعداری ، ايجاد پارك های جنگلی و تفرج گاه های طبيعی در چارچوب سياست های ابلاغی 

13) انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيری از تغيير و تبديل كاربری اراضی كشاورزی و جنگلی 

14) تشخيص و تفكيك حريم قانونی اراضی ملی ، دولتی و موات از مستثنيات اشخاص حقيقی و حقوقی در سطح شهرستان و  اخذ سند به نام دولت جمهوری اسلامی ايران و اجرای مقررات مربوط به مديريت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانين و مقررات موجود 

15) انجام عمليات اجرايی لازم برای تثبيت مالكيت های شرعی و قانونی با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجرای قانون اصلاحات ارضی در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايی اراضی كشت موقت 

16) برنامه ريزی در جهت استقرار شكبه عمليات ترويجی در مناطق روستايی در قالب سياست ها و برنامه های وزارتخانه ها 

17) تهيه برنامه استفاده از اراضی كشاورزی و منابع طبيعی استان در چارچوب طرح های جامع حوزه های آبخيز 

18) نظارت بهداشتی بر مراكز نگهداری و پرورش دام و مركز تهيه ، توليد و توزيع و عرضه فرآورده های خام با منشاء دامی و محصولات شيلاتی ، كارخانجات خوارك دام ، كشتارگاه ها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها 

19) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی و توسعه آبزی پروری در شهرستان 

20) برنامه ريزی ، اتخاذ تدابير و پيش بينی ساز و كارهای لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگی ساير دستگاه ها در سطح شهرستان 

21) تهيه ، تدوين و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور زيربنايی كشاورزی از قبيل يكپارچگی سازی اراضی ، احداث راه های بين مزارع ، تجهيز و نوسازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده های كشاورزی 

22) بررسی وانجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح ، احياء و افزايش حاصلخيزی خاك در جهت بهره برداری بهينه و مطلوب از آن 

23) برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم به منظور انتقال آب انهار سنتی و قنوات ، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزی و افزايش راندمان آبياری در مزارع و باغ ها با استفاده از روش های نوين آبياری و اقدامات مربوط به احداث ، توسعه و نگهداری تأسيسات آبی 

24) اجرای وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سطح شهرستان 

25) اجرای طرح های كوچك تأمين و توسعه منابع آب در سطح استان ( پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه ای ذيربط) 

26) شناسايی امكانات و نيازمنديهای دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادی ، اجتماعی     

27) انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ، بهبود وتوسعه كمی و كيفی محصولات زراعی و باغی،  توليدات دام، آبزيان و منابع طبيعی شهرستان و حمايت از منافع توليدكنندگان 

28) بررسی نظامهای بهره برداری كشاورزی درشهرستان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسبترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه 

29) انجام بررسی های لازم درمورد برآورد و تشخيص كمی و كيفی كليه نيازهای فنآوری كشاورزی متناسب با خصوصيات و ويژگی های اقليمی و كشاورزی شهرستان و تهيه و اجرای طرحهای مكانيزاسيون وساير برنامه های مورد نياز بر اساس سياستها و خط مشی های ابلاغی 

33) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع دام و آبزيان، اصلاح نژاد، تغذيه ، مديريت و مهندسی بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهای لازم در چارچوب سياستها و دستورالعمل های ابلاغی 

34) تأمين سلامتی و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه های پيش آگاهی و مراقبت و اجرای عمليات پيشگيری و مبارزه با بيماريهای دامی و مشترك انسان ودام و قرنطينه دامی 

35) انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبكه های پيش آگاهی، مراقبت، پيشگيری ، قرنطينه گياهی و مبارزه با آفات، علفهای هرز و بيماريهای گياهی در سطح شهرستان

36) نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكی و سموم موردنياز بخش كشاورزی در شهرستان براساس ضوابط ابلاغی 

37) انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهی و بهينه سازی نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزی وتوليدات د امی در شهرستان در چارچوب برنامه های مصوب و سياستهای بازرگانی كشور 

38) انجام اقدامات لازم در زمينه خريد، فروش، بازاريابی ، صادرات. بيمه ، نگهداری، امحاء، و نظاير آن در خصوص محصولات و فرآورده های بخش كشاورزی براساس قوانين، مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعمل های مربوطه در چارچوب سياستهای بازرگانی كشور 

39) حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی وفراهم آوردن زمينه های لازم برای استفاده از تسهيلات اعتباری بانك كشاورزی و ساير منابع بانكی و موسسات اعتباری توسط توليدكنندگان و بهره برداران 

40) انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزی 

41) انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تأمين و توزيع نهاده های كشاورزی دام و آبزيان ، دارو ، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتی و در صورت لزوم توسط واحد ذيربط در شهرستان در چارچوب ضوابط ابلاغی وزارت جهاد كشاورزی

42) نظارت مستمر بر كليه فعاليتهای مرتبط با زيربخشهای مختلف كشاورزی در سطح شهرستان 

44) اجرای ماده 88 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت برای انجام فعاليت های مربوط به بخش كشاورزی ، منابع طبيعی و دام و طيور و آبزيان 

45) انــجام ساير وظــايف و اموری كه به موجب قوانين و مقررات به عهده وزارت جهاد كشاورزی در سطح شهرستان می باشد

Module Border Module Border
  Articles
RSS
 
1
ورود |عضويت
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 76
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 76

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 3529371
Visitors بازديد هاي امروز: 2739
Visitors بازديد هاي ديروز: 1038
Copyright (c) 1403/03/06 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان برخوار
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا